• Slider

REESTRUCTURACIONS I INSOLVÈNCIES

A ACIURISECO assessorem a companyies amb dificultats perquè puguin adoptar les decisions més oportunes per a reestructurar el seu negoci operativa o financerament. Aquest assessorament comprèn tots els aspectes laborals, concursals, financers i fiscals. La nostra dilatada experiència en la reestructuració de companyies contribueix al fet que els plans d’ajustament s’adaptin a les necessitats del negoci i a la situació del mercat.

També assessorem a companyies en situacions de pre-insolvència i insolvència, col·laborant activament en la recuperació dels crèdits i monitoritzant periòdicament les incidències que puguin afectar al deute i a les garanties de Bancs, Caixes i establiments financers de crèdit.

L’àmplia experiència d'ACIURISECO ens permet com a especialistes en reestructuracions estar a prop del client alhora que mantenim una interlocució directa amb les autoritats econòmiques o judicials i amb la resta dels operadors locals afectats i involucrats en les situacions de crisi. Formem part de prestigiosos grups i associacions especialitzats en reestructuracions, des d'on patrocinem les millors pràctiques globals i contribuïm a la formació contínua dels nostres col·laboradors i advocats en innovadores eines de reestructuració i superació de crisi.

Durant l'any 2014 es va dur a terme una profunda reforma de la legislació concursal que des d'ACIURISECO hem seguit molt d'a prop i que facilita una ràpida reestructuració del deute sostenible de les empreses. Regularment participem en nombroses sessions per discutir l'abast de la nova normativa i hem mantingut als nostres clients puntualment informats de les novetats introduïdes. Un dels reptes diaris del nostre Departament de Reestructuracions i Insolvències és continuar amb aquesta tasca divulgativa anticipant-nos als possibles canvis i reptes futurs.

El Departament de Reestructuracions i Insolvències compta amb una gran reputació del col·lectiu d’advocats consultors i Economistes, que acullen els millors especialistes en gestió de crisis empresarials.

REESTRUCTURACIONS EMPRESARIALS

Prestem assessorament en operacions bilaterals, de finançament corporatiu; finançament d’adquisicions i d’actius; en el refinançament d'empreses en crisi. Dins d'aquest sector també s'inclou l'assessorament en finançament estructurat (structured finance) i el tractament d'instruments derivats en situacions de pre-insolvència i insolvència.

Les operacions de reestructuració societària, és a dir, les modificacions estructurals de les empreses consistents en operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors, aportacions no dineràries, cessió global d’actius i passius, i canvi internacional del domicili social, tornen a cobrar importància en l’actualitat per diferents motius.

D’una banda, a conseqüència de la crisi econòmica i financera, les empreses han hagut de revisar els seus costos, adequar la seva dimensió a l’activitat actual en llaures d'una major productivitat i, en conseqüència, han tendit a aprimar les seves estructures i a reduir el nombre d'empreses operatives. També ha sorgit la preocupació relativa a la responsabilitat que les empreses assumeixen, els riscos propis del negoci, i la salvaguarda del patrimoni generat durant anys, i que en molts casos s'ha vist minvat o perdut pels efectes de la crisi.

D'altra banda, a l'hora d'afrontar els processos d'internacionalització que estan duent a terme les empreses, es fa necessari analitzar la forma òptima d'escometre-ho, des d'un punt de vist econòmic, comercial, operatiu, legal i fiscal.

I finalment, tenen especial rellevància a l’hora de finançar les societats, per les garanties ofertes, els avals requerits i les diferents fonts de finançament emprat. Així mateix, a causa de les modificacions tributàries recents, en l’àmbit de l'Impost sobre el Patrimoni (per la seva reactivació) i de l'Impost sobre Successions i Donacions (per la disminució de les bonificacions aplicades), han tornat a despertar interès aquestes operacions.

Per això, i atès que l'empresa va desenvolupant-se i sempre està en moviment, ha d'analitzar si la seva estructura (individual o de grup) és o segueix sent la més adequada. Per a realitzar aquest anàlisi, ha d’estudiar: la seva forma jurídica, la seva situació accionarial, les activitats que desenvolupa, el seu patrimoni, els seus deutes, els seus riscos, la seva situació laboral i organitzativa, etc.

A partir d'aquest anàlisi, podrà determinar si és necessari realitzar alguna operació de reestructuració, tenint en compte qüestions com la salvaguarda del patrimoni empresarial i personal, la successió de l'empresa, l'elaboració de protocols familiars, la internacionalització o la gestió operativa i financera.

I a l'hora d'executar aquestes operacions és imprescindible tenir en compte una sèrie d'aspectes jurídics i fiscals de rellevància.

SITUACIONS DE PRE-INSOLVÈNCIA I CONCURS DE CREDITORS

DES DEL PUNT DE VISTA DEL DEUTOR

A ACIURISECO proposem solucions “a mida” per a la superació de la crisi i la ràpida presa de decisions. Emprant procediments extrajudicials o judicials (com el pre-concurs i concurs de creditors) ens encarreguem d’executar plans de reestructuració i assessorar sobre la venda d'actius, línies de producció o unitats productives, procurant mantenir l'equilibri entre tots els interessats (comprador, venedor, treballadors, administració concursal, etc.)

DES DEL PUNT DE VISTA DEL CREDITOR

El nostre equip d'experts dissenya les estratègies de cobrament i recuperació del crèdit més eficaços. Aconsellem i ens encarreguem de l'execució de garanties reals o financeres, inclosa l'execució d'accions o participacions. Negociem amb l’administració concursal per a maximitzar la tornada dels crèdits i assessorem en la compra d’actius d'empreses en situació d'insolvència o pre-insolvència.