• Slider

FAQ

Et responem a les preguntes clau.

1.- Qui pot acollir-se a la llei?

La Llei de Segona Oportunitat està dissenyada, sobretot, per a particulars i per a professionals autònoms. Això suposa una clara novetat, ja que, fins ara, només les empreses comptaven amb una vía legal clar per demanar l'exoneració dels seus deutes. Aquesta llei inclou a particulars i autònoms que hagin fracassat en la seva aventura empresarial, que fins ara havien d'afrontar els seus deutes amb el seu patrimoni present i futur.

2.- Quin és el primer pas per acollir-se a ella?

En primer lloc, l'emprenedor/deutor haurà d'intentar aconseguir un acord extrajudicial amb els seus creditors. El deutor podrà liquidar els seus béns per abonar els deutes que pugui pagar o pactar un calendari de pagaments per fer front a aquests deutes.

En cas de no aconseguir l’acord, aquest procés desemboca en l’anomena’t concurs de creditors consecutiu que serà tutelat per un jutge.

3.- Quins requisits cal complir perquè l'acord extrajudicial sigui fructífer?

La llei estableix diverses condicions, entre elles:

Que el deutor compensi als seus creditors amb la cessió dels béns no necessaris per a l'exercici de la seva activitat professional o amb accions de la seva pròpia companyia.

Que el deutor proposi als seus creditors un pla de viabilitat i un calendari de pagaments per fer front als deutes. El termini per realitzar aquests pagaments no podrà superar els deu anys.

4.- Hi ha alguna figura que ajudi en la negociació?

Si el deutor comptarà amb l'ajuda d'un Mediador Concursal, que farà d'interlocutor entre el deutor i els seus creditors, i que nomenarà el Ministeri de Justícia a través del Notari de la localitat de residencia, La Cambra de Comerç o be el Registrador Mercantil.

Si finalitza el procés de negociació (d'uns dos mesos aproximadament) i no s'ha aconseguit un acord, el deutor i el mediador concursal haurà de sol·licitar davant el jutge el concurs de creditors consecutiu.

5.- Quins requisits cal complir en el concurs de creditors?

Una vegada que el Mediador Concursal hagi sol·licitat el concurs de creditors consecutiu voluntari, el jutge podrà exonerar de gran part dels seus deutes desprès de liquidar tots els seus bens, sota dues condicions: en primer lloc, que el propi jutge consideri que el deutor ja no té diners ni actius per afrontar els seus deutes; en segon lloc, que el deutor hagi demostrat obrar de bona fe. Tot aixó desprès de la finalització del procediment concursal.

6.- Què és exactament això de la "bona fe"?

És un dels punts més importants (i polèmics) de tot el procés. Perquè l'emprenedor/deutor sigui considerat un deutor de bona fe, haurà de complir diversos requisits. Entre ells:

  • Que, abans d'acudir al concurs, hagi intentat aconseguir un acord extrajudicial amb els seus creditors.

  • Que no hagi estat declarat culpable en el concurs de creditors. És a dir, que el jutge no consideri que la seva insolvència ha estat provocada expressament pel propi deutor (el que en els concursos de creditors tradicionals es denomina 'administració deslleial').

  • Que, en els deu anys anteriors a la petició de concurs de creditors, el deutor no hagi estat beneficiat una altra vegada per la Llei de Segona Oportunitat i que tampoc hagi estat condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

  • Que, en els quatre anys anteriors a la petició del concurs, l'emprenedor no hagi rebutjat una oferta d'ocupació "adequada a la seva capacitat". Aquest és un punt polèmic, ja que la llei no detalla quins requisits ha de tenir aquesta oferta per considerar-la "adequada a la capacitat" del deutor.

No tots els deutes desapareixen: Els deutes públics (Hisenda i la Seguretat Social) seguiran vigents, fins que donat el cas el Jutge els exoneri.

L'exoneració de deutes podrà ser revocada si s'entén que l'emprenedor trenca la 'bona fe'.

7.- L'emprenedor/deutor es lliura de tots els deutes?

En realitat, no. A l'hora de parlar dels deutes que poden ser exonerades, la llei estableix dues excepcions: "els crèdits de dret públic i els crèdits per aliments". És a dir, encara que es lliure dels deutes privats (bancs, proveïdors…), el deutor seguirà havent de fer front als deutes contrets amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social, i Pensions, donat el cas.

8.- Apareixerà l'emprenedor/deutor en alguna "llista de deutors”?

Sí. Segons el text oficial, "l'obtenció d'aquest benefici es farà constar en la secció especial del Registre Públic Concursal per un termini de cinc anys".

9.- Qui tindrà accés a aquest registre?

Tal com dicta la llei, el registre podrà ser consultat per "les persones que tinguin interès legítim a esbrinar la situació del deutor (...), així com les Administracions Públiques i òrgans jurisdiccionals habilitats legalment per recaptar la informació necessària per a l'exercici de les seves funcions". És a dir, la llista podrà ser consultada per tres tipus d'agents socials: les Administracions Públiques, els bancs (davant una petició de crèdit, per exemple) o els possibles clients i proveïdors de l'emprenedor.

10.- Els deutes desapareixen per sempre?

Qualsevol creditor podrà demanar al jutge la revocació de l'exoneració de deutes si, en els cinc anys posteriors a l'admissió de la ‘segona oportunitat’, el creditor entén que el seu deutor ha obrat de mala fe o ha obtingut ingressos no declarats.

Si el creditor demana la revocació de l'exoneració de deutes i el jutge l'accepta, l'emprenedor deixarà d'estar sotmès a aquesta llei i tornarà a contreure els seus deutes.

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem