• Slider

COMPLIANCE

El nostre objectiu és garantir la tranquil·litat dels empresaris, ajudant a les empreses a créixer dins els marc normatiu, eliminant responsabilitats i aportant una millor reputació, que esdevé essencial en el mercat globalitzat.

ACIURISECO neix fruit del nostre compromís amb la societat, amb l’objectiu de transmetre, amb el nostre treball, l’experiència i els valors, que venim aplicant en l’àmbit de la justícia i l’empresa des de la independència, la imparcialitat i la integritat, principis que s’alienen necessàriament en la nostra funció i que traslladem a l’àmbit del COMPLIANCE o COMPLIMENT NORMATIU.

Creiem fermament en els beneficis de la cultura del COMPLIMENT NORMATIU, ja que la seva implantació en les organitzacions i empreses in ueix positivament tant en l’àmbit social com en l’econòmic la qual cosa esdevé una garantia d’èxit. Els nostres programes de COMPLIANCE li ofereixen les garanties que la seva empresa necessita.

RESPONSABILITAT PENAL EMPRESES

Els darrers canvis normatius en matèria de RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES, exigeixen un augment de l’atenció que hi posem en l’acompliment d’un seguit d’obligacions que afecten al funcionament de la nostra empresa.

És el que és coneix com la cultura del COMPLIMENT O COMPLIANCE PENAL, que ha esdevingut de necessària aplicació i per això cal desenvolupar plans específics de prevenció dels delictes en l’àmbit de l’empresa.

Aquesta planificació li permetrà detectar i eliminar pràctiques que poden produir-se a la seva empresa i que poden esser constitutives de delicte. De fet aquest pla específic de prevenció esdevé necessari per tal de poder eludir la responsabili- tat penal per via de l’exempció prevista en el propi Codi Penal.

ACIURISECO el formem un equip multidisciplinari integrat per advocats economistes i auditors, amb l’objectiu de donar un servei exhaustiu i fiable en el camp del COMPLIANCE PENAL de les empreses, sense perdre de vista aquells punts que afecten directament a la responsabilitat penal dels administradors. El nostre compromís i l’experiència acumulada, en l’àmbit de l’empresa i del dret tant en l’àmbit penal com en el mercantil ens confereixen una experiència, que son la seva millor garantia.

EVITAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES

¿Com actuem per tal de preveure tots els factors de responsabilitat jurídica de les empreses?

Li proposem uns plans d’actuació que parteixen de la avaluació exhaustiva dels possibles riscos penals de la seva empresa, avaluar aquests riscos i establir uns protocols d’actuació a la mida de la seva empresa, per tal de donar compliment i garantia al marc penal vigent. Confeccionem un model individualitzat de prevenció dels riscos penals per la seva empresa i l’ajudem a controlar-ne el seu acompliment de forma rigorosa.

Avui esdevé necessari aquest pla de COMPLIANCE, des d’ACIURISECO, li oferim la col·laboració d’experts amb un compromís professional ferm en aquest camp, capacitats per dur a terme una auditoria penal de les empreses minuciosa i podem oferir-li solucions d’acord amb les exigències legals.

AUDITORIA PENAL EMPRESES

La possibilitat de realitzar una auditoria penal en empreses ha esdevingut vital des que els canvis legals han introduir noves exigències i responsabilitats en l’àmbit de la responsabilitat penal.

Per aquest motiu ACIURISECO, li oferim un servei ampli i especialitzat dirigit a la prevenció de la RESPONSABILITAT PENAL en l’àmbit de l’EMPRESA, sigui quin sigui l’àmbit econòmic de l’empresa com el tamany de la mateixa, oferint no solament la creació del pla de riscos si no que a més us acompanyem per verificar-ne la correcta implantació del mateix. El nostre equip de professionals, avaluarà de forma rigorosa els processos de la vostra empresa per detectar aquells factors de risc tipificats en el CODI PENAL.

Li oferim diferents modalitats d’assessorament i ens adaptem les necessitats de la seva empresa i li realitzem un informe sobre els riscos penals en l’ empresa i establim uns protocols d’actuació per neutralitzar aquests riscos, d’aquesta manera prevenir dinàmiques que resultin perjudicials i irregulars per l’empresa, que perdrien ser castigades penalment.

PROGRAMES DE COMPLIANCE

Cada dia son més les empreses que prenen consciència de la importància de instaurar programes de compliance. Es tracta de mesures de prevenció jurídica de vital importancia donades les novetats legislatives penals introduides en l’àmbit de responsabilitat l’empresa i dels seus administradors.

L’activitat diària i el funcionament de les empreses suposen d’una complexitat notable, que poden comportar que existeixin pràctiques dins la seva empresa susceptibles de ser castigades penalment, en el supòsit que s’iniciés un procediment judicial.

Per aquest motiu és de vital importància la intervenció d’especialistes que puguin analitzar aquestes circumstancies de forma individualitzada a la vostra empresa i proposar aquelles mesures que serveixin per evitar la possible responsabilitat penal establint un sistema de rigorós compliment normatiu.

ACIURISECO és una empresa que us ofereix la confecció i assessorament en programes de compliment normatiu a mida del client. La nostra proposta sorgeix de l’aposta per l’especialització en el camp de l’assessorament penal en el món de l’empresa.

Amb un equip de professionals multidisciplinaris amb amplia experiència i formació que son la millor garantia pel vostre assessorament.

PROGRAMES DE COMPLIANCE PER EMPRESES

Si ens feu confiança, tindrem cura de fer-vos l’auditoria penal de la vostra empresa identificant totes les conduectes de risc i establint protocols d’actuació per erradicar-les.

La vostra satisfacció es la nostra raó de ser.